Tiêu chuẩn Việt Nam về Đèn LED

TCVN 10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014)

10 tháng 8, 2019
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10885-2-1:2015 hoàn toàn tương đương với IEC 62722-2-1:2014; TCVN 10885-2-1:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E11 Chiếu sáng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 10885 (IEC 6...